Skip to Content

การหักภาษี ณ ที่จ่ายของรัฐบาล ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย


ข้อเท็จจริง

สำนักงานฯ ได้ว่าจ้างบริษัท วาย จำกัด (มหาชน) ถ่ายทอดสดและบันทึกเทป

การประชุมสัมมนาผู้แทนครู เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2544 ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 314/2544 ลงวันที่ 25

เมษายน 2544 วงเงิน 352,030.- บาท ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.

2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่บริษัทฯ มีเงื่อนไขเป็นการภายในว่าจะต้องชำระเงินล่วงหน้าก่อนวัน

ออกอากาศจึงได้อนุมัติให้ข้าราชการยืมเงินทดรองราชการไปจ่ายให้บริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม

2544 หารือว่า สำนักงานฯ จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่ อย่างไร


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 40(8), มาตรา 69 ทวิ

แนววินิจฉัย

เงินรับล่วงหน้าจากการรับถ่ายทอดสดและบันทึกเทปการประชุมสัมมนาของบริษัท วาย จำกัด

(มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของเงินชำระค่าจ้างตามสัญญาจ้างทำของ และเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา

40(8) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อสำนักงานฯ ได้ออกใบสั่งจ้างโดยตรงแล้วแม้ได้ให้เจ้าหน้าที่ยืม

เงินทดรองราชการไปจ่ายให้กับผู้รับจ้างตามใบสั่งจ้างนั้น สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แห่งชาติ ในฐานะผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 เมื่อมีการจ่ายเงิน ทั้งนี้

ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/8107 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2544

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)