Skip to Content

การหักภาษี ณ ที่จ่ายของรัฐบาล ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินชดเชยให้ผู้รับจ้าง

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินชดเชยให้ผู้รับจ้าง


ข้อเท็จจริง

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นองค์การของรัฐบาลตามพระราชบัญญัติว่าด้วย

การจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ. 2517 เมื่อปี 2543 รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายข้าวได้

มอบหมายให้ อ.ต.ก. ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการรับ

จำนำข้าวสารจากเกษตรกรผู้ประสบปัญหาการจำหน่ายข้าวเปลือกและข้าวสาร โดยใช้ชื่อโครงการว่า

"โครงการรับจำนำข้าวสารในโกดังกลางปี 2543/2544" ซึ่งโครงการดังกล่าวในส่วนของ อ.ต.ก. จะ

มีหน้าที่รับข้าวเปลือกจากเกษตรกรแล้วนำไปว่าจ้างผู้ประกอบการ โรงสีข้าวทำการแปรสภาพเป็น

ข้าวสารและให้ผู้ประกอบการโรงสีข้าวส่งมอบข้าวสารดังกล่าวให้ อ.ต.ก. เพื่อเก็บไว้ในคลังสินค้าที่

อ.ต.ก. กำหนด แล้ว อ.ต.ก. จะออกใบประทวนสินค้าและใบรับของคลังสินค้าให้เกษตรกรผู้นำ

ข้าวเปลือกมามอบให้ อ.ต.ก. ที่โรงสีข้าวของผู้รับจ้างสีแปรสภาพกับ อ.ต.ก. เพื่อเกษตรกรจะได้นำ

ไปจำนำกับ ธ.ก.ส. ในการว่าจ้างผู้ประกอบการโรงสีทำการแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารดังกล่าว

อ.ต.ก. ทำสัญญาเป็นหนังสือตกลงให้ผู้รับจ้างสีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารตามที่ อ.ต.ก. กำหนด

ซึ่งเป็นไปตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ โดยตกลงจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นปลายข้าวและรำข้าวที่

ได้จากการสีแปรสภาพ และให้ผู้รับจ้างสี แปรสภาพจัดหากระสอบป่านทางเขียวใหม่มาบรรจุข้าวสารที่สี

แปรสภาพ โดย อ.ต.ก. จะออกเงิน ชดเชยค่ากระสอบที่บรรจุข้าวสารดังกล่าวให้ผู้รับจ้างในอัตรา

ใบละ 37 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อ อ.ต.ก. จ่ายเงินชดเชยค่ากระสอบป่านที่บรรจุข้าวสารให้

ผู้รับจ้าง อ.ต.ก. ได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ แต่มีผู้รับจ้างบางรายโต้แย้งว่า การจ่ายเงินได้

ดังกล่าว อ.ต.ก. จะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย มิได้เพราะเงินค่ากระสอบที่ อ.ต.ก. จ่ายให้มิใช่เป็น

เงินได้ของผู้รับจ้าง หากแต่เป็นเงินชดเชยที่ผู้รับจ้างได้รับหลังจากที่ผู้รับจ้างได้สำรองจ่ายเป็นค่า

กระสอบแทน อ.ต.ก. ไปก่อนเท่านั้น อ.ต.ก. จึงขอหารือกรมสรรพากรกรณีจ่ายเงินชดเชยค่ากระสอบ

ป่านให้กับผู้รับจ้างสีแปรสภาพข้าวเปลือกดังกล่าว ทั้งที่จ่ายให้กับผู้รับจ้างที่เป็นบริษัทจำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และบุคคลธรรมดาว่า อ.ต.ก. จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ

ที่จ่ายหรือไม่ อย่างไร


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 50(4), มาตรา 69 ทวิ

แนววินิจฉัย

กรณี อ.ต.ก. จ่ายเงินชดเชยค่ากระสอบป่านที่บรรจุข้าวสารให้ผู้รับจ้างสีแปรสภาพข้าวตาม

ข้อเท็จจริง เข้าลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าจ้างทำของ ตามมาตรา 587 แห่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และถือเป็นเงินได้ของผู้รับจ้าง ตามมาตรา 40(8) หรือมาตรา 65

แห่งประมวลรัษฎากร แล้วแต่กรณี เมื่อ อ.ต.ก. จ่ายเงินชดเชยดังกล่าว จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้

ณ ที่จ่ายดังนี้

1. กรณีจ่ายให้บุคคลธรรมดา อ.ต.ก. มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย โดยคำนวณหักไว้

ในอัตราร้อยละ 1.0 ของยอดเงินได้พึงประเมินที่จ่ายให้ผู้รับรายหนึ่ง ๆ มีจำนวนรวม ทั้งสิ้นตั้งแต่

10,000 บาทขึ้นไป แม้การจ่ายนั้นจะได้แบ่งจ่ายครั้งหนึ่ง ๆ ไม่ถึง 10,000 บาท ก็ดี ตามมาตรา

50(4) แห่งประมวลรัษฎากร

2. กรณีจ่ายให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล อ.ต.ก. มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ณ ที่จ่าย

โดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 1.0 สำหรับเงินที่จ่ายครั้งหนึ่ง ๆ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ตามมาตรา

69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/6341 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2545

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)