Skip to Content

การส่งหมายเรียกหรือหนังสือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากร

เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากร


ข้อเท็จจริง

สพท. ได้โอนหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากร นายพล ให้สำนักงาน

สรรพากรจังหวัดเพชรบูรณ์ทำการตรวจสอบโดยมี ข้อเท็จจริง ดังนี้

1. นายพล มีเงินได้ประเภทเงินเดือนและการรับซื้อฝากที่ดิน แต่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ปี

2538 แสดงเงินได้ประเภทเงินเดือนประเภทเดียว โดยไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.94 ปี 2538

และไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.94 ปี 2539 แต่อย่างใด

2. สพท. ตรวจพบข้อมูลเบื้องต้นว่า นายพล อยู่บ้านเลขที่ 154/1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์

เขตบางรัก กรุงเทพฯ ได้รับซื้อฝากที่ดินเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2537 กำหนด 1 ปี ราคา

32,240,000 บาท ราคาทุนทรัพย์ 17,040,000 บาท แต่มิได้นำเงินได้จากการรับซื้อฝากที่ดินมารวม

ยื่นแบบฯ ด้วย และเนื่องจากนายพล ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่บ้านเลขที่ 12 ซอยอ่อนนุช 28 แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2543 สพท. จึงส่งข้อมูลให้ สพท.ดำเนินการ

3. สพท. ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาออกหมายเรียกตรวจสอบเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2544 จึง

ได้ออกหมายเรียกเลขที่ กค 0827/ตส/0483 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2544 กำหนดนัดวันที่ 10 เมษายน

2544 เวลา 10.00 น. โดยเจ้าหน้าที่ของ สพท. นำไปส่งด้วยวิธีปิดหมายเรียก ณบ้านเลขที่ 12 ซอย

อ่อนนุช 28 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โดยถือว่าแม้จะแจ้งย้ายออกตั้งแต่วันที่ 2

กุมภาพันธ์ 2544 แต่เมื่อยังไม่ได้แจ้งย้ายเข้าที่ใด นายพล จึงยังคงมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าวตาม

กฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรครั้งสุดท้าย

4. ต่อมา นางสาวษา เจ้าของบ้านเลขที่ดังกล่าวได้ส่งหมายเรียกทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

โดยแจ้งว่านายพล มอบคืนบ้านและอพยพไปอยู่ที่ ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ตั้งแต่เดือนมกราคม

2544 แต่ไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ใด จึงไม่สามารถติดต่อและส่งหมายเรียกให้ได้

5. จากการตรวจสอบหลักฐานทะเบียนราษฎรพบว่า นายพลฯ แจ้งย้ายไปอยู่บ้านเลขที่

1021/29 ม.4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2544 สพท. จึงโอน

หมายเรียกให้สำนักงานสรรพากรจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการส่งหมายเรียกและตรวจสอบภาษีอากร

6. เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพากรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ปิดหมายเรียกตรวจสอบ ณ บ้าน

เลขที่ 1021/27 ม.4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ อันเป็นภูมิลำเนาล่าสุดที่ นายพล แจ้งย้าย

เข้าเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2544 โดยเปลี่ยนวันนัดเป็นวันที่ 3 มิถุนายน 2544

สำนักงานสรรพากรจังหวัด เห็นว่า

1. การส่งหมายเรียกของ สพท. โดยวิธีปิดหมายเรียกเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2544 เป็นการ

ส่งโดยชอบแล้ว หมายเรียกจึงสมบูรณ์เพียงพอที่จะดำเนินการได้แม้จะมิได้ส่งหมายเรียกให้ใหม่ก็ตาม

เนื่องจากในวันที่ปิดหมายเรียก นายพล ยังมิได้แจ้งย้ายเข้าที่ใด

2. เมื่อนายพล ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2544

หมายเรียกที่ปิดเป็นครั้งที่ 2 ณ ภูมิลำเนาจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหมายเรียกที่ลงนามโดยสรรพากรพื้นที่ ที่

มีอำนาจครอบคลุมเฉพาะเขตในกรุงเทพฯ และวันนัดใหม่มิใช่ วันเปิดทำการตลอดจนมิได้แก้ไขสถานที่ที่

กำหนดให้นายพล ไปพบด้วย จึงเห็นควรออกหมายเรียกใหม่ แต่ทั้งนี้จะมีผลกระทบต่อการประเมินภาษี

อากรหรือไม่เพียงใด


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 8, ระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการตรวจสอบภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2540)

แนววินิจฉัย

ตามมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากร ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งหมายเรียก หนังสือแจ้ง

ให้เสียภาษีอากร หรือหนังสืออื่น โดยให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้เจ้าพนักงานนำไปส่ง

ณ ภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือสำนักงานของบุคคลนั้น ถ้าไม่พบผู้รับจะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะ

แล้ว และอยู่หรือทำงานในบ้าน หรือสำนักงานที่ปรากฏว่าเป็นของผู้รับนั้นก็ได้

กรณีไม่สามารถส่งตามวิธีข้างต้นหรือบุคคลนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ใช้วิธีปิดหมายในที่

ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ ที่อยู่ หรือสำนักงานของบุคคลนั้น หรือบ้านที่บุคคลนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนตามกฎหมาย

ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรครั้งสุดท้าย หรือโฆษณาข้อความย่อในหนังสือพิมพ์ที่จำหน่ายเป็นปกติในท้องที่นั้น

ก็ได้

ตามข้อเท็จจริงนายพล ได้แจ้งย้ายออกจากบ้านเลขที่ 12 ซอยอ่อนนุช 28 แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โดยยังไม่ได้แจ้งย้ายเข้าไปอยู่ที่อื่น ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่านายพล มี

ภูมิลำเนาอยู่ที่ใด การที่เจ้าหน้าที่ไปปิดหมายเรียก ณ ภูมิลำเนาที่นายพล มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตาม

กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรครั้งสุดท้าย (บ้านเลขที่ 12 ซอยอ่อนนุช 28 แขวงสวนหลวง เขต

สวนหลวง กรุงเทพฯ) จึงเป็นการส่งหมายเรียกโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 8 แห่ง

ประมวลรัษฎากรแล้ว หากนายพล ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ทราบ ให้

เจ้าพนักงานมีหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหมายเรียกไปยังนายพล โดยกำหนดวันและเวลานัดใหม่อีก

ครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ตามข้อ 15 ของระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการตรวจสอบภาษีอากรตาม

ประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2540
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/7987 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2544

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)