Skip to Content

การประเมินภาษีจากยอดรายรับ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขอเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขอเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร


ข้อเท็จจริง

บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศขออนุมัติเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 5

ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ เนื่องจาก บริษัทฯ ไม่สามารถหารายจ่ายที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.

2542 มาคำนวณกำไรสุทธิในประเทศไทยได้หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65, มาตรา 66

แนววินิจฉัย

บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย เข้าลักษณะ

เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และกระทำกิจการในประเทศไทย

ตามมาตรา 66 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิตามมาตรา

65 แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/6264 ลงวันที่ 04 กรกฎาคม 2546

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)