Skip to Content

การประเมินภาษีจากยอดรายรับ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขออนุมัติเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 5

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขออนุมัติเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 5


ข้อเท็จจริง

กรณีบริษัท อ. ขออนุมัติเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก

ธนาคารพาณิชย์ นอกเหนือจากรายได้จากการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ในอัตราร้อยละ 5 ของ

ยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ครอบคลุมไปถึง

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2540 และ 2541 ด้วย เนื่องจากในรอบระยะเวลาบัญชี

สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2540 และ 2541 บริษัทฯ ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51 และ

ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในอัตราร้อยละ 5 แล้ว


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 66 วรรคสอง

แนววินิจฉัย

กรณีบริษัทฯ มีรายได้ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคารพาณิชย์นอกเหนือจากรายได้จาก

การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ บริษัทฯ จะต้องนำรายได้จากดอกเบี้ยดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อ

เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิตามมาตรา 66 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร แต่กรณีตาม

ข้อหารืออนุมัติให้บริษัทฯ ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51 เพื่อเสีย

ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์ โดยคำนวณเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5

ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากรย้อนหลังสำหรับรอบ

ระยะเวลาสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2540 และ 2541
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/4803 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2546

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)