Skip to Content

การตีราคาทรัพย์สิน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยเด็ดขาดจากการขายฝาก

เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยเด็ดขาดจากการขายฝาก


ข้อเท็จจริง

นาย ด. กับผู้รับซื้อฝากที่ดินอีกหลายรายได้รับซื้อฝากที่ดินจากผู้ขายฝากที่ดิน และที่ดินที่

รับซื้อฝากจำนวนหลายแปลงผู้ขายฝากไม่ได้มาไถ่ถอนภายในกำหนดเวลา จึงทำให้ที่ดินดังกล่าวตกเป็น

กรรมสิทธิ์ของผู้รับซื้อฝากโดยเด็ดขาดและได้รับแจ้งจากสำนักงานสรรพากรจังหวัดว่า การได้กรรมสิทธิ์

ในที่ดินโดยเด็ดขาดจากการขายฝากดังกล่าวต้องนำมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย ซึ่ง นาย ด.

เห็นว่า ไม่สอดคล้องกับระบบการซื้อและขายฝาก จึงขอให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการเสีย

ภาษีเงินได้จากการได้กรรมสิทธิ์โดยเด็ดขาดจากการขายฝากที่ดินด้วย


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 9 ทวิ, มาตรา 40 (8)

แนววินิจฉัย

การได้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์โดยเด็ดขาดจากการขายฝากเข้าลักษณะเป็น

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร โดยเงินได้พึงประเมินให้ถือตามราคาหรือ

ค่าอันพึงมีของอสังหาริมทรัพย์ ในวันที่อสังหาริมทรัพย์หลุดเป็นสิทธิ์โดยเด็ดขาดตามมาตรา 9 ทวิ แห่ง

ประมวลรัษฎากร กรณีไม่อาจหาราคาหรือค่าอันพึงมีของอสังหาริมทรัพย์ได้ ให้ถือราคาประเมินทุนทรัพย์

เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นราคาที่ใช้อยู่ใน

วันที่ได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยเด็ดขาดจากการขายฝาก
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/2827 ลงวันที่ 10 เมษายน 2543

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)