Skip to Content

การคำนวรเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย


ข้อเท็จจริง

ธนาคาร ก. ในประเทศไทย ได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ แก่พนักงานชาวต่างประเทศของธนาคารฯ ที่ทำงานในประเทศไทย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของธนาคารในประเทศไทยให้แก่ผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศ ได้แก่ ค่าบริการการใช้ระบบสวิฟท์ และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต การจ่ายค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้น ธนาคารฯ จะจ่ายเป็นเงินตราสกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา จึงขอทราบว่า ธนาคารฯ จะคำนวณเงินตราสกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาใด


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

เนื่องจากค่าตอบแทนที่จ่ายแก่พนักงานชาวต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ่ายไปต่างประเทศเป็นรายจ่ายที่จ่ายไปในรอบระยะเวลาบัญชี ธนาคารฯ จึงต้องคำนวณค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามราคาตลาดในวันที่จ่ายตามมาตรา 65 ทวิ (5) วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค. 0706/6629 ลงวันที่ 06 กรกฎาคม 2550

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)