Skip to Content

การคำนวณเครดิตภาษีเงินปันผล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเครดิตภาษีเงินปันผล

เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเครดิตภาษีเงินปันผล


ข้อเท็จจริง

นาย ก. ได้รับเงินได้ประเภทเงินปันผลที่จ่ายจากนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และในปีภาษีดังกล่าว นาย ก. ได้เดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ อันเป็นเหตุให้อยู่ในประเทศไทยมีระยะเวลาไม่ถึง 180 วัน แต่ในปีภาษีเดียวกันนี้ยังคงมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในประเทศไทย จึงหารือว่าในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะมีสิทธินำเครดิตภาษีของเงินปันผลมาใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้ได้หรือไม่ และมีสิทธิขอคืนภาษีได้หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 40(4)(ข) และมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

กรณีที่นาย ก. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในประเทศไทย จึงสันนิษฐานได้ว่า

นาย ก. อยู่และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ดังนั้น เมื่อได้รับเงินปันผลจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และได้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ เงินปันผลดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร นาย ก. จึงมีสิทธิได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/7830 ลงวันที่ 19 กันยายน 2548

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)