Skip to Content

การขาย ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายสินค้า

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายสินค้า


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น (Lubricants) และสินค้าอะไหล่

(Allied Products) บริษัทฯ ได้ทำสัญญาแต่งตั้งลูกค้าเพื่อเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ โดย

มีข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะดำเนินการขายสินค้าผ่าน หรือในนามของผู้จัดจำหน่าย ถึงแม้จะเป็นการจัด

จำหน่ายโดยตรงต่อลูกค้า

2. บริษัทฯ มีสิทธิตัดสินใจในการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ จะจัดส่งรายงาน

ผลการประกอบการพร้อมทั้งเอกสารอันจำเป็นเพื่อลงบัญชี และเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการชำระภาษีให้

กับผู้จัดจำหน่าย

3. บริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ตลอดจนกิจกรรมสนับสนุน

การขาย

4. ผู้จัดจำหน่ายจะต้องจัดจ้างพนักงานอย่างน้อย 1 คน ให้มีหน้าที่รวบรวมดูแลบัญชีขายเพื่อ

วัตถุประสงค์ในการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้จัดจำหน่าย

5. บริษัทฯ จะให้ค่าตอบแทนแก่ผู้จัดจำหน่ายเป็นอัตราร้อยละของยอดขายเป็นรายเดือนและ

บริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดราคาขายของผู้จัดจำหน่ายด้วย เพื่อให้ราคาที่ขายถึงร้านค้าย่อยเป็นไปใน

แนวทางเดียวกัน และผู้จัดจำหน่ายมีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีขายให้แก่ร้านค้าย่อยในนามของผู้จัดจำหน่าย

เอง

บริษัทฯ หารือว่า

1. กรณีการจำหน่ายสินค้าของผู้จัดจำหน่ายดังกล่าว ถือเป็นการขายสินค้าหรือให้บริการ และ

ผู้จัดจำหน่ายจะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากยอดรายรับเท่ากับที่ซื้อมาได้หรือไม่

2. กรณีเงินค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้ผู้จัดจำหน่าย จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากยอด

รายรับหรือไม่อย่างไร


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 77/1 (8)

แนววินิจฉัย

1. กรณีผู้จัดจำหน่ายขายสินค้าที่ซื้อมาจากบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อสินค้า เข้าลักษณะเป็นการขาย

สินค้าตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2

แห่งประมวลรัษฎากร และผู้จัดจำหน่ายสินค้าต้องนำรายได้จากการขายสินค้าดังกล่าวมารวมคำนวณ

กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร โดยค่าตอบแทนจากการขาย

ดังกล่าวหากต่ำกว่าราคาตลาด เจ้าพนักงานย่อมมีอำนาจประเมินราคาขายตามราคาตลาดได้ตามมาตรา

65 ทวิ (4) และมาตรา 79/3 (1) แห่งประมวลรัษฎากร

2. กรณีบริษัทฯ จ่ายเงินให้ผู้จัดจำหน่ายเป็นอัตราร้อยละตามยอดขายเป็นรายเดือนไม่เข้า

ลักษณะเป็นค่าตอบแทนที่ผู้จัดจำหน่ายได้รับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย

ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร แต่เงินดังกล่าวถือเป็นรางวัล ส่วนลด หรือ

ประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา

ร้อยละ 3.0 ตามข้อ 12/2 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.

2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.101/2544 ฯ ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.

2544
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/3628 ลงวันที่ 18 เมษายน 2546

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)