Skip to Content

กฎกระทรวง ฉบับที่ 370 พ.ศ. 2563 กำหนดจำนวนรายได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 370 (พ.ศ. 2563)

 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการกำหนดจานวนรายได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ตามมาตรา 71 ตรี วรรคสาม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 71 ตรี วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้กำหนดจำนวนรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทาในรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 71 ตรี วรรคสาม เป็นจำนวนไม่เกินสองร้อยล้านบาท

“ข้อ 2 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ได้กำหนดให้เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวมีข้อกำหนดทางด้านการพาณิชย์หรือการเงินระหว่างกันแตกต่างไปจากที่ควรได้กำหนดหากได้ดาเนินการโดยอิสระ ในลักษณะที่เชื่อได้ว่ามีการถ่ายโอนกาไร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)