รายจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าใช้จ่ายค่าโฆษณา


เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าใช้จ่ายค่าโฆษณา


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ แจ้งว่า ได้ว่าจ้างให้บริษัท เอ็ม. โฆษณาพร้อมอุปกรณ์การโฆษณา ต่อมาได้มีการแจ้ง

หนี้มาที่บริษัทฯ ซึ่งเป็นราคาสูงเกินความเป็นจริง เป็นจำนวนเงิน 3,970,112.50.- บาท จึงทำให้

เกิดคดีความกันในศาล และได้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล โดยบริษัทฯ จะต้องจ่าย

ค่าโฆษณาทั้งหมด เป็นเงิน 1,300,000 บาท จึงขอหารือดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายค่าโฆษณาจำนวน 1,300,000 บาท บริษัทฯ สามารถนำเป็นค่าใช้จ่ายใน

การคำนวณภาษีเงินได้ในปีที่มีการจ่ายชำระตามมาตรา 65 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ได้หรือไม่

2. ค่าใช้จ่ายค่าโฆษณาจำนวน 1,300,000 บาท ผู้รับจ้างโฆษณาจะต้องออก ใบกำกับภาษี/

ใบเสร็จรับเงิน ให้แก่บริษัทฯ ผู้ว่าจ้างโฆษณา หรือไม่

3. บริษัทฯ ผู้ว่าจ้างโฆษณาจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากค่าใช้จ่ายดังกล่าวหรือไม่ ถ้า

ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จะถือเป็นเงินได้ประเภทค่าโฆษณาหรือค่าจ้างทำของ


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65 ตรี (9), มาตรา 77/2, มาตรา 86, มาตรา 82

แนววินิจฉัย

1. กรณีตามข้อ 1 บริษัทฯ จ่ายเงินค่าโฆษณาพร้อมอุปกรณ์การโฆษณา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายใน

การประกอบกิจการ ตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล บริษัทฯ สามารถนำมาเป็นรายจ่ายใน

การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่บริษัทฯ จ่ายเงินจำนวนดังกล่าวไปจริง ตาม

คำพิพากษาตามยอมได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (9) แห่งประมวลรัษฎากร

2. กรณีตามข้อ 2 บริษัท เอ็ม. รับจ้างโฆษณาพร้อมอุปกรณ์การโฆษณา เข้าลักษณะเป็นการ

ให้บริการ ดังนั้น เมื่อบริษัท เอ็ม. ได้รับเงินค่าโฆษณา บริษัท เอ็ม. จึงมีความรับผิดในการเสีย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องจัดทำใบกำกับภาษีเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามมาตรา 77/2

มาตรา 86 และมาตรา 82 แห่งประมวลรัษฎากร

3. กรณีตามข้อ 3 บริษัทฯ จ่ายค่าโฆษณาตามข้อเท็จจริงดังกล่าว บริษัทฯ มี หน้าที่ต้องหัก

ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และนำส่งกรมสรรพากรในอัตราร้อยละ 2.0 ตามข้อ 10 ของคำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ท.ป.4/2528 ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/พ./939 ลงวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2545

Article Number: 431
Author: Thu, Jul 28, 2022
Last Updated: Thu, Jul 28, 2022

Online URL: https://www.paseetax.com/article/รายจ่าย-ภาษีเงินได้นิติบุคคล-และ-ภาษีมูลค่าเพิ่ม-กรณีค่าใช้จ่ายค่าโฆษณา-431.html