BOI ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขออนุมัติเปลี่ยนเกณฑ์การเฉลี่ยรายจ่าย


เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขออนุมัติเปลี่ยนเกณฑ์การเฉลี่ยรายจ่าย


ข้อเท็จจริง

บริษัทเป็นผู้ประกอบกิจการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกและรับจ้างทำแผ่นกระดาษลูกฟูก ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2538 โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเฉพาะกิจการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ในการประกอบกิจการบริษัทฯ แยกรายได้ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริม (การผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก) และรายได้ของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม (การรับจ้างทำแผ่นกระดาษลูกฟูก) ออกจากกันได้อย่างชัดแจ้ง แต่ในด้านรายจ่ายนั้น รายจ่ายบางประเภทบริษัทฯ แยกจากกันได้ชัดแจ้ง แต่รายจ่ายบางประเภทบริษัทฯ ไม่อาจแยกจากกันได้อย่างชัดแจ้ง ได้แก่

1. ต้นทุนผันแปร ได้แก่ ค่ากระดาษ ค่าเชื้อเพลิง ค่าน้ำมัน ค่าแป้งมัน ฯลฯ

2. รายจ่ายคงที่ ได้แก่ เงินเดือนของพนักงานบริการการผลิต ค่าเบี้ยประกันโรงงาน ค่า

ยามรักษาการณ์ ฯลฯ

3. ค่าเสื่อมราคา ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฯลฯ

4. รายจ่ายบริหาร ได้แก่ เงินเดือนของพนักงานในสำนักงาน ค่าใช้จ่ายของพนักงาน ฯลฯ

5. รายจ่ายดอกเบี้ย โดยบริษัทฯ ขอเฉลี่ยรายจ่ายที่ไม่อาจแยกกันได้อย่างชัดแจ้งสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริม และไม่ได้รับการส่งเสริมโดยคำนวณจากสัดส่วนของน้ำหนักสินค้าที่ขายและน้ำหนักของสินค้าที่รับจ้างโดยมีเหตุผลว่าในการรับจ้างทำแผ่นกระดาษลูกฟูก บริษัทฯ มีรายได้เฉพาะค่ารับจ้างซึ่งเป็นค่าแรงเท่านั้น เนื่องจากผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบในการรับจ้างให้แก่บริษัทฯ ไม่เหมือนกับการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกขาย ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้สูงกว่าการรับจ้างทำแผ่นกระดาษลูกฟูกมากเมื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดจากการรับจ้างและผลิตขายในปริมาณเท่า ๆ กัน เพราะในการผลิตสินค้าขาย บริษัทฯ มีต้นทุนค่าวัตถุดิบรวมอยู่ด้วยในขณะที่การรับจ้างนั้นบริษัทฯ ไม่มีต้นทุนค่าวัตถุดิบ นอกจากนี้กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตจนส่งมอบให้แก่ลูกค้ากรณีผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกขายหรือส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง กรณีรับจ้างทำแผ่นกระดาษลูกฟูกจะเหมือนกันทุกประการดังนั้น ถ้าบริษัทคำนวณรายจ่ายที่ไม่อาจแยกกันได้อย่างชัดแจ้งของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมโดยเฉลี่ยจากยอดรายรับของแต่ละกิจการแล้วจะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและไม่เป็นธรรมเพราะบริษัทฯ มีรายรับจากกิจการรับจ้างทำแผ่นกระดาษลูกฟูกน้อยกว่าการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกขายเมื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่มีน้ำหนักเท่ากัน ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จึงขออนุมัติใช้น้ำหนักของสินค้าที่ขายและน้ำหนักของสินค้าที่รับจ้างเป็นเกณฑ์ในการเฉลี่ยรายจ่ายที่ไม่อาจแยกได้อย่างชัดแจ้งของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและกิจการที่ไม่ได้การส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2540เป็นต้นไป


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65

แนววินิจฉัย

กรณีตามข้อเท็จจริงข้างต้น อนุมัติให้บริษัทใช้เกณฑ์เฉลี่ยรายจ่ายที่ไม่อาจแยกจากกันได้ชัดแจ้งของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และกิจการที่ไม่ได้การส่งเสริมการลงทุนตามจำนวนน้ำหนักที่ขายหรือรับจ้างได้ตามที่ขอ
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/01885 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2541

Article Number: 158
Author: Thu, Jul 28, 2022
Last Updated: Thu, Jul 28, 2022

Online URL: https://www.paseetax.com/article/boi-ภาษีเงินได้นิติบุคคล-กรณีขออนุมัติเปลี่ยนเกณฑ์การเฉลี่ยรายจ่าย-158.html